TipCoin:Epoch3代币认领基于Twitter个人信息已经开放

代币 开放 2023-12-13 73
12月13日消息,Tip 根据用户注册的Twitter/X个人信息,Coin发推称已经启用了Epoch 3认领,申请将开放4天。
相关推荐